محمود شفیع زاده

محمود شفیع زاده:

•  كارشناس ارشد حقوق خصوصي با معدل ممتاز ١٩:٣٠
•  عضو موسس انجمن علمي دانش پژوهان حقوق سال ١٣٧٩
•  عضو هيات مديره انجمن علمي دانش پژوهان حقوق سال ١٣٧٩ -١٣٨١
•  عضو هيات مديره گروه حقوقي راديو وكالت
•  عضو كانون وكلاي دادكستري مركز از سال ١٣٨٤
•  تحرير و نگارش مقالات متعدد در زمينه حقوق سياسي و قضايي در نشريات تخصصي و عمومي
•  بيش از ده سال سابقه كار وكالت دادگستري و مشاوره قضايي
•  وكالت موفق در صدها پرونده با موضوعات دعاوي ملكي ،ثبتي، اصل ٤٩ ، ورشكستگي و بازرگاني