احمد علیجانی

احمد علیجانی:

• كارشناس حقوق قضايي
• عضو كانون وكلاي مركز از سال ١٣٨٤
• سالها فعاليت در خصوص امور و دعاوي شركتها و اشخاص حقوقي
• عضويت در دپارتمان ثبت شركت ها و دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس